Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Neziskové organizace / Nadace a nadační fondy

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Nadace a nadační fondy

Nadací rozumíme účelové sdružení majetku zřízené jejím zakladatelem k trvalému dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů. Její název musí obsahovat slovo „nadace“ a zpravidla také označení, poukazující na její účel. Nadace jakožto nezisková organizace může provozovat podnikání pouze jako svou vedlejší činnost.

Naproti tomu nadační fond je jednodušší na založení, administrativu i správu, nemá povinný nadační kapitál a nemusí mít na rozdíl od nadace trvalou povahu.

Nadace

Účel nadace

Nadace může mít veřejně prospěšný nebo dobročinný účel, podle toho, koho daná nadace podporuje. Nelze však založit nadaci za účelem podpory politických stran a hnutí nebo sloužící výlučně výdělečným cílům, protože, jak bylo řečeno výše, nadace jakožto nezisková instituce může podnikat pouze k podpoře svého hlavního cíle. V případě, že by nadace plnila zakázaný účel, může ji soud bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Zakladatel je povinen účel vymezit ve svém zakladatelském právním jednání. Účel může být nastaven obecně nebo naopak velmi detailně, může se určit i více účelů a posloupnost jejich naplňování. Přesnost vymezení účelu v zakladatelském právním jednání je důležitá i z hlediska uplatňování vlastní vůle členů orgánů nadace. Širší vymezení cílů nadace dává samozřejmě členům orgánů nadace širší prostor pro uplatnění vůle odlišné od vůle zakladatele.

Založení a vznik nadace

Nadace může být ustavena zakladatelským právním jednáním nebo zákonem. Zakládá se nadační listinou ve formě notářského zápisu. Může to být zakládací listina nebo pořízení pro případ smrti.. Zakládací listinu nadace pořizuje jedna osoba nebo více osob. Pokud je více zakladatelů, v záležitostech nadace musí jednat jednomyslně.

Nadace vznikne v souladu s § 315 občanského zákoníku zápisem do veřejného rejstříku (nadační rejstřík).

Organizační struktura nadace – orgány nadace

Statutárním orgánem nadace je správní rada, která má alespoň 3 členy. Správní rada vykonává vše, co není svěřeno jiným orgánům nadace. Členem správní rady může být i právnická osoba.

Kontrolní a revizní orgán nadace je dozorčí rada. Musí být zřízena vždy, pokud výše nadačního kapitálu přesahuje 5.000.000 Kč. Jestliže není zřízena dozorčí rada, vykonává její funkci revizor.

Nadace vydává povinně (na rozdíl od NF) výroční zprávu, která obsahuje účetní závěrku a přehled veškeré činnosti nadace.

Majetek nadace a nadační kapitál

Nadace povinně vytváří nadační kapitál tvořený nadační jistinou, jejíž finanční hodnota činí minimálně 500 000 Kč. Majetek nadace tvoří nadační jistina (soubor předmětů vkladů do nadace, popřípadě i nadačních darů) a ostatní majetek.

Správní rada nadace může rozhodnout o zvýšení nadačního kapitálu nebo může nadace snížit nadační kapitál zkrácením nadační jistiny, pokud to vyžaduje zájem na hospodárnějším naplňování jejího účelu.

Povinný audit má nadace od ročního obratu ve výši 10-ti násobku svého nadačního kapitálu.

Zrušení, zánik a změna nadace

 • Zrušení s likvidací
  Dojde k němu v případě dosažení účelu, uplynutím sjednané doby nebo rozhodnutím soudu v zákonem stanovených případech. Nadace má zakázáno zpeněžení majetkové podstaty nad rámec svých dluhů a s likvidačním zůstatkem nakládá dle nadační listiny.
 • Zrušení bez likvidace
  Přichází v úvahu v případě fúze sloučením nebo změnou právní formy, obě možnosti musí připouštět nadační listina. Je možná změna z nadačního fondu na nadaci i z nadace na nadační fond, rozhoduje o ní správní rada.

Právní existence nadací končí výmazem nadace z nadačního rejstříku.

Nadační fond

Založení a vznik nadačního fondu

Nadační fond se zakládá sepsání zakladatelské listiny, která ale na rozdíl od nadace nemusí mít povinně formu notářského zápisu, jsou však doporučeny pouze ověřené podpisy zakladatelů ověřit.

V souladu s § 397 občanského zákoníku vznikne nadační fond dnem zápisu do nadačního rejstříku.

Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.

Organizační struktura nadačního fondu – orgány nadačního fondu

Orgánem nadačního fondu je správní rada, která vykonává vše, co není svěřeno jiným orgánům nadačního fondu. Má minimálně tři členy (počet členů nemusí být dělitelný třemi), funkční období je pětileté, nestanoví-li nadační listina jinak. Členem správní rady může být i právnická osoba.

Revizorem může být i právnická osoba. Funkční období revizora je pětileté, nestanoví-li nadační listina jinak. Je-li revizorem právnická osoba, může být zvolena na dobu neurčitou. Revizora volí a odvolává správní rada.

Zrušení, zánik a změna nadačního fondu

Pokud nemůže nadační fond nadále plnit svůj účel, rozhodne správní rada o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidátora. Může to být z důvodu dosažení účelu nadačního fondu. Zakladatel může v zakladatelském právním jednání také omezit dobu trvání nadačního fondu na určitou dobu. Dojde-li k jejímu uplynutí, nadační fond se zrušuje. K jeho zániku dojde ke dni jeho výmazu z nadačního rejstříku.

Daňové výhody nadace a nadačního fondu jakožto veřejně prospěšného poplatníka

Stejně jako jiné neziskové právnické osoby a organizace mohou i nadace a nadační fondy využívat následujících daňových výhod, pokud jsou zároveň veřejně prospěšným poplatníkem dle ustanovení § 18a a násl. zákona o dani z příjmu a neslouží toliko soukromým účelům:

 • osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů
 • příjmy z výdělečné činnosti až do částky 300.000,- Kč ročně
 • možnost čerpání dotací
 • osvobození od daně z příjmu pro výnosy z majetku tvořícího nadační jitstinu či příjem z jeho prodeje

Naše firma Valian.cz pro Vás zařídí veškeré administrativní náležitosti spojené se vznikem a existencí nadace nebo nadačního fondu:

 • založení nové nadace či nadačního fondu a zápis do nadačního rejstříku
 • změny, aktualizace a úpravu zakládací listiny existující nadace či nadačního fondu
 • volbu a zápis nových orgánů do nadačního rejstříku
 • registraci na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • vedení účetnictví a mzdové agendy
 • daňové a právní poradenství při využívání nadace či nadačního fondu
 • zrušení a likvidace nadace či nadačního fondu včetně výmazu z nadačního rejstříku

Nadace a nadační fond na míru

Vaši nadaci nebo nadační fond Vám založíme na míru profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme zakládací listinu Nadace či Nadačního fondu a vyřešíme všechny ostatní administrativní a právní náležitosti včetně zápisu do nadačního rejstříku.

Nabídneme Vám také možnost využití některého z našich virtuálních sídel v rámci celé ČR, která platí i pro nadace.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář