Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Neziskové organizace / Spolky

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Spolky

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek, jehož členové jsou vedeni zájmem organizovaně vykonávat společnou činnost. Spolek mohou založit nejméně tři členové. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

Hlavní činností spolku nemůže být podnikání ani jiná výdělečná činnost. Činností spolku může být pouze uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Hospodářskou činnost může spolek vykonávat pouze jako činnost vedlejší. Tento zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Daňové výhody spolku

Stejně jako jiné neziskové právnické osoby a organizace požívá také zapsaný spolek následujících daňových výhod, pokud je zároveň veřejně prospěšným poplatníkem dle ustanovení § 18a a násl. zákona o dani z příjmu:

 • osvobození od daně pro příjmy plynoucí z darů
 • osvobození od daně pro členské příspěvky
 • příjmy z výdělečné činnosti až do částky 300.000,- Kč ročně
 • možnost čerpání dotací

Zařídíme pro Váš spolek následující služby

 • založení nového spolku a jeho zápis do spolkového rejstříku
 • převod neziskové organizace podle starého zákona na zapsaný spolek v souladu s NOZ
 • změny, aktualizace a úpravu stanov existujícího spolku
 • volbu a zápis nových orgánů spolku
 • registraci Vašeho spolku na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení
 • vedení účetnictví a mzdové agendy pro Váš spolek
 • daňové a právní poradenství při využívání spolku
 • zrušení a likvidace spolku včetně výmazu ze spolkového rejstříku

Založení spolku

K založení spolku je třeba sepsání stanov, popřípadě usnesení ustavující schůze spolku. Ustavující schůzi má smysl konat v případě většího počtu členů či členů, kteří nejsou před založením spolku známi.

Stanovy obsahují alespoň

 • název spolku
 • sídlo spolku
 • účel spolku
 • práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat
 • určení statutárního orgánu spolku

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku. Spolek vznikne dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba, kterou k tomu určila ustavující schůze. Formulář pro podání návrhu je k dispozici na www.justice.cz. Podpisy musejí být úředně ověřeny, návrh na zápis spolku nepodléhá poplatkové povinnosti a je nutno připojit alespoň tyto přílohy:

 • zápis o shodě zákládajících členů spolku o obsahu stanov, volbě orgánů a jejich členů
 • souhlas všech osob tvořících statutární orgán spolku se svým zápisem do spolkového rejstříku a čestné prohlášení o svéprávnosti a neexistenci úpadku, podpis na tomto dokumentu musí být úředně ověřen
 • aktuální znění stanov spolku

Vznik a zánik členství ve spolku

O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami spolku nebo nejvyšší orgán spolku. Nový člen se přijetím automaticky zavazuje souhlasit s jeho stanovami. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.

Organizační struktura spolku

Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Orgány mohou být pojmenovány libovolně, jejich název však nesmí budit klamný dojem o jejich povaze. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté, neurčí-li stanovy toto období jinak.

Nejvyšší orgán spolku

Stanovy určí nejvyšší orgán spolku. Do jeho působnosti zpravidla náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze.

Ustanovení kontrolní ani rozhodčí komise není povinné, zakládají se pouze za účelem vnitřní kontroly.

Statutární orgán může mít kolektivní nebo individuální podobu. V případě kolektivní formy se jedná o výbor. Pokud má formu individuální, tak lze hovořit o předsedovi spolku.

Založení spolku již za 6.900,- KČ + DPH!

Váš spolek založí naše poradenská firma Valian.cz profesionálně a rychle bez zbytečného papírování a průtahů. Na míru Vám nastavíme Stanovy spolku a vyřešíme všechny ostatní náležitosti včetně zápisu do spolkového rejstříku.

Pokud nemáte pro svůj spolek sídlo, můžete si vybrat z naší nabídky virtuálních sídel v rámci celé ČR, která platí i pro spolky. Všem zapsaným spolkům nabízíme i vedení účetnictví.

Pobočný spolek

Může se stát, že je třeba z rozsahu činnosti hlavního spolku vyčlenit některé úkoly. V takovém případě je možno využít možnosti založení pobočného spolku. Stanovy mohou založit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku nebo určit, jakým způsobem se pobočný spolek zakládá a který orgán rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.

Převod občanského sdružení na zapsaný spolek

Jestliže Vaše občanské sdružení není dosud převedeno na zapsaný spolek, jak vyžaduje Nový občanský zákoník (NOZ), můžete využít našich služeb a objednat u naší firmy Valian.cz veškeré administrativní záležitosti týkající se převodu na zapsaný spolek.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář