Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Neziskové organizace / Ústavy

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Ústavy

Ústav je obvykle vědecká, výzkumná, vzdělávací, kulturní, odborná či zdravotnická instituce nebo specializovaná organizace, bývá tak označován i vysokoškolský ústav, který je součástí vysoké školy. Je to právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím osobní a majetkové složky Výsledky činnosti ústavu jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek.

V obecném jazyce se slovo „ústav“ někdy užívá i pro objekty či subjekty, které toto slovo v názvu nemají (např. základní škola, střední škola nebo vysoká škola jsou označovány za vzdělávací ústav).

Naše poradenská firma Valian.cz poskytuje v rámci svých služeb také službu založení nebo zánik ústavu podle pokynů svého klienta,

Založení ústavu

K založení ústavu je třeba sepsat zakládací listinu, a to formou veřejné listiny. Ústav lze založit také pořízením pro případ smrti.

Zakládací listina obsahuje tyto náležitosti:

  • název ústavu a jeho sídlo,
  • účel ústavu vymezením předmětu jeho činnosti, popřípadě i předmět jeho podnikání,
  • údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu,
  • počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů a
  • podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu, není-li úprava vnitřní organizace ústavu vyhrazena Statutu (podrobnější dokument v porovnáním se zakládací listinou)

Orgány ústavu

Orgány ústavu jsou ředitel a správní rada, může být zřízena i dozorčí rada nebo orgán podobné povahy. Statutárním orgánem ústavu je ředitel, popř. osoba s obdobným označením. Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady, členství ve správní radě není slučitelné s členstvím v dozorčí radě.

Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel, popřípadě dozorčí rada, pokud byla zřízena. Jinak správní rada volí a odvolává své členy sama. Funkční období člena správní rady je tříleté, pokud zakladatelské právní jednání nestanoví jinou délku. Nevyloučí-li to zakladatelské právní jednání, lze člena správní rady volit i opakovaně. Pokud však správní rada volí a odvolává své členy sama, lze tutéž osobu opakovaně zvolit nanejvýš na dvě po sobě jdoucí funkční období.

Ředitele volí i odvolává správní rada a ta zároveň dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli, jedná za ni její předseda. Správní rada schvaluje rozpočet, účetní závěrky a výroční zprávy ústavu.

Výroční zpráva

Výroční zpráva ústavu obsahuje vedle povinných údajů o účetnictví další podstatné údaje o činnosti a hospodaření ústavu. Obsahuje také údaje o výši plnění poskytnutých členům orgánů ústavu a o jakýchkoli změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství v orgánech ústavu. Výroční zpráva je zveřejněna nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období uložením do sbírky listin, neurčí-li zakladatelské právní jednání i další způsob uveřejnění.

Zánik ústavu

Ústav zaniká výmazem z veřejného rejstříku. Učiní to soud na návrh osoby, která osvědčí právní zájem. K zániku ústavu dojde, nenaplňuje-li ústav dlouhodobě svůj účel.

 

Založení ústavu na míru již od 19.900,- Kč včetně DPH!

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář