Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Ostatní služby / Notářské zápisy

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Notářské zápisy

Notářský zápis je veřejná listina, kterou sepsal notář. Notářský zápis má vyšší právní sílu než běžná listina, protože není nutno prokazovat její autenticitu.

V případě určitých konkrétních právních jednání zákon právě formu notářského zápisu přímo vyžaduje, u některých právních jednání se doporučuje.

Notářské zápisy s originálními podpisy notáře i účastníků se ukládají v notářské kanceláři notáře, který je sepsal.

Účastníci právního jednání obdrží stejnopisy notářského zápisu, které obsahují stejný text jako vlastní notářský zápis, jakož i opisy (kopie) všech příloh notářského zápisu, a dále doložku ověřující shodu stejnopisu s notářským zápisem. Stejnopisy jsou v záhlaví první strany označeny nápisem „STEJNOPIS“ (provedeným zpravidla razítkem nebo tiskem). Nelze však vydat stejnopis notářského zápisu o závěti.

Z notářského zápisu lze vydat také výpis zahrnující pouze část údajů uvedených v notářském zápisu (například jen některých samostatných jednání); výpisem však nesmí být zpochybněn obsah notářského zápisu. Osobám, kterým lze vydat stejnopisy notářského zápisu, je možné vydat také prostý opis notářského zápisu, který ale na rozdíl od stejnopisu neobsahuje doložku o ověření shody s notářským zápisem. Opis notářského zápisu o závěti či listiny o ustanovení správce dědictví lze vydat jen pořizovateli, osobě ustanovované správcem dědictví či jejich zmocněncům.

Druhy notářských zápisů

Notářské zápisy o právních úkonech

Smlouva ve formě notářského zápisu je povinná:

 • při modifikaci společného jmění manželů
 • založení s.r.o., a.s., evropské společnosti
 • dohodě o přímé vykonatelnosti závazků
 • právní úkony těch, kteří nemohou číst a psát
 • zástavní smlouva na věci movité a nemovitosti nezapisovaní do katastru nemovitostí
 • listina o ustanovení správce dědictví
 • ostatní případy, kdy tak předepisují právní předpisy.

Osvědčení právně významných skutečností

Notář může osvědčit různé procesy, skutkově děje, prohlášení a stav věcí, vždy je však důležité, aby osvědčovaný proces byl právně významný.

Nejčastější typy notářských osvědčení:

 • osvědčení o tom, že někdo něco prohlásil
 • osvědčení o průběhu jednání orgánů právnických osob, zejména o průběhu valných hromad
 • osvědčení o stavu věci
 • osvědčení o losování

Notářské zápisy o rozhodnutí orgánu právnické osoby

Tento speciální notářský zápis podle § 80a notářského řádu má speciální formální nároky. Notář sepíše tento zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo pokud je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejných seznamů. V praxi se jedná zejména o notářské zápisy o rozhodnutí valných hromad společností s ručením omezeným a akciových společností.

Notářský zápis je možné sepsat mimo jiné o následujících rozhodnutích:

 • odvolání a jmenování jednatele, člena představenstva, či dozorčí rady
 • zvýšení, či snížení základního kapitálu
 • změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny, popřípadě stanov, zejména změna názvu společnosti, změna sídla, či změna předmětu podnikání
 • rozdělení obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
 • schválení převodu obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
 • zrušení společnosti s likvidací
 • schválení fúze, rozdělení, či jiných druhů přeměn
 • schválení ovládací smlouvy

 

Naše poradenská firma Valian.cz Vám ve spolupráci s nezávislým notářem zprostředkuje sepsání notářských zápisů, a to zejména v následujících věcech:

Notářské zápisy z oblasti občansko-právní

 • sepisované v souvislosti s úpravou společného jmění manželů (zúžení či rozdělení SJM)
 • dohody o přímé vykonatelnosti – podklady pro přímou exekuci bez nutnosti předchozího soudního řízení
 • o jednostranných prohlášeních – závěť, vydědění, ustanovení správce dědictví
 • smlouvy – kupní smlouva (nejčastěji jde o smlouvu o převodu nemovitostí), zástavní smlouva atd.
 • o založení nadace, založení společenství vlastníků jednotek, založení ústavu
 • o zřízení svěřenského fondu

Notářské zápisy z oblasti obchodně-právní

 • o zakladatelských jednáních při zakládání obchodních korporací (společenská smlouva, zakladatelská listina, přijetí stanov) – založení společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti či evropské společnosti, založení družstva apod.
 • o změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny či stanov u již existující společnosti – typicky změna sídla, změna názvu, změna výše obchodního kapitálu, změna předmětu podnikání, rozdělení obchodního podílu apod.
 • o zrušení a likvidaci obchodní společnosti
 • o přeměnách obchodních společností – typicky fúze, rozdělení, převod jmění na společníka apod.

 

Cena notářských zápisů

Cena notářského zápisu, tedy odměna notáři za sepsání notářského zápisu, se řídí notářským tarifem. Nejčastěji se cena odvíjí od hodnoty věci, o které se notářský zápis pořizuje. Pro určení přesné ceny je nutné podřadit přímo Váš konkrétní případ do příslušné tabulky notářského tarifu.

Neváhejte kontaktovat Valian.cz a objednejte si notářský zápis online.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit