Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Naše služby / Změny v existující společnosti / Změna výše základního kapitálu

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Změna výše základního kapitálu

Základní kapitál, dříve označovaný jako základní jmění společnosti, se tvoří při založení společnosti a během existence společnosti se většinou nemění. Povinnost jeho vytvoření i jeho minimální povinnou výši ukládá zákon. Je to část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti, v kapitálových obchodních společnostech plní funkci majetkové garance ve vztahu k věřitelům společnosti.

Zvýšení základního kapitálu

Ke zvýšení základního kapitálu je třeba dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků na valné hromadě, pokud není ve společenské smlouvě stanoven vyšší poměr hlasů. O rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se pořizuje notářský zápis, jednatelé jsou pak povinni bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (OR). Dnem zápisu do obchodního rejstříku je zvýšení kapitálu účinné.

Listiny nutné k zápisu do OR

  • doklad o splnění vkladové povinnosti
  • usnesení soudu o jmenování znalce podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku
  • posudek znalce o ocenění nepeněžitých vkladů
  • doklady o splacení nepeněžitých vkladů
  • notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu
  • prohlášení o převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu
  • potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na vklad společníka, včetně dokladu prokazujícího právní důvod vzniku pohledávky
  • smlouva o započtení pohledávky

Snížení základního kapitálu

Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti může být potřeba vyrovnat ztrátu způsobenou hospodářskými potížemi společnosti nebo také skutečnost, že společnost nepotřebuje pro provoz společnosti základní kapitál v aktuální výši a snížením tak může být vyplacena společníkům finanční hotovost, nebo může být upuštěno od splnění dosud neuhrazeného vkladového závazku. Dalším důvodem může být i nutnost vypořádat uvolněný obchodní podíl.

Také o snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech hlasů společníků, pokud společenská smlouva nevyžaduje poměr vyšší a i zde platí povinnost pořídit notářský zápis. Snížení základního kapitálu je účinné ode dne zápisu do obchodního rejstříku.

Naše společnost Valian.cz  je klientům připravena pomoci s administrativními záležitostmi spojenými se změnou základního kapitálu rychle, odborně a za příznivou cenu.

Ceny provedení změn ve společnosti

  1. varianta bez nutnosti notářského zápisu - od 3 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny
  2. varianta s nutností notářského zápis - od 9 900 Kč bez DPH,- Kč dle náročnosti změny

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář