Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o českých společnostech / Proces založení společnosti s.r.o.

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Proces založení s.r.o.

Prvním krokem pro založení obchodní společnosti ve formě společnosti s ručením omezeným je sepsání zakladatelského dokumentu ve formě společenské smlouvy (v případě jediného zakladatele sepsání zakladatelské listiny).

Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu a rovněž musí splňovat obsahové náležitosti stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK). Sepsáním notářského zápisu a rozhodnutím o přijetí společenské smlouvy tedy dochází k založení společnosti.

Založení s.r.o. sepsání společenské smlouvy, je třeba odlišit od samotného vzniku společnosti, ke kterému dochází až zápisem do obchodního rejstříku.

V období mezi založením a vznikem společnosti je nutné učinit i další právní kroky. Jelikož založením společnost fakticky nevznikla, za společnost činí kroky osoby od společnosti odlišné, které jsou z tohoto právního jednání zavázány, dokud valná hromada nově vzniklé společnosti toto jednání pro sebe do 3 měsíců od svého vzniku dodatečně schválí.

V rámci tohoto období musí kromě sepsání zakladatelského dokumentu zejména složit základní kapitál společnosti, nebo jeho část, a získat oprávnění k výkonu povolání (nejčastěji živnostenské oprávnění, resp. živnostenský list).

Pro úspěšné sepsání zakladatelského dokumentu, je nutné vybrat, zvolit či doložit následující

 • Obchodní firmu (název) společnosti

Při výběru obchodního názvu je třeba dbát, aby v obchodním rejstříku (OR) již nebyl zapsán název stejný nebo zaměnitelný s jinou obchodní firmou (lze zkontrolovat na www.justice.cz). Také by vybraný název neměl sám o sobě působit klamavě. Navíc firma musí odlišovat podnikatele od jiných podnikatelů, v tom smyslu, že nejde jen o počet znaků, ale i o celkové vyznění názvu firmy.

 • Adresu sídla společnosti

Je nutné doložit souhlas vlastníka/všech vlastníku nemovitosti s umístněním sídla, včetně úředně ověřeného podpisu majitele/ů. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce. K souhlasu se přiloží i výpis z katastru nemovitostí (listina vlastnictví) ne starší než 3 měsíce. V případě, že není nemovitost zapsána v KN, je nutné doložit kolaudační rozhodnutí/souhlas a přidělení čísla popisného/orientačního, obojí v originále nebo v ověřené kopii.

 • Předmět podnikání nebo činnosti společnosti

Oprávnění k vykonávaní podnikání se nejčastěji získá ve formě živnostenského oprávnění, může se však jednat i o činnost vyžadující jiné než živnostenské oprávnění (jako je tomu u provozování činnosti v oblasti finančnictví, provozování činnosti notáře, advokátních služeb, apod.)

Nejčastěji se žádá o živnostenské oprávnění pro všechny 79 volných živností – „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

V případě provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti je zákonem vyžadováno ustavení odpovědného zástupce (Dle par. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nemůže osoba vykonávat funkci odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele).

 • Výše základního kapitálu a výši vkladů každého společníka

Zákonem stanovený minimální vklad společníka činí pouze 1 CZK – minimální výše základního kapitálu je také 1 CZK (v případě jednoho společníka).

Jelikož se jedná o údaj dostupný v obchodním rejstříku, společnosti s nízkým základním kapitálem nemusí být pro partnery úplně důvěryhodné. Doporučuje se proto stanovit výše základního kapitálu na částku alespoň 200.000 CZK.

Peněžitý vklad musí být splacen ve lhůtách stanovených společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou). Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se splatí celé vkladové ážio a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30 %.

Vklady můžou být i nepeněžní povahy – lze vložit také nemovitý nebo movitý majetek, přičemž nepeněžitým vkladem nesmí být práce nebo služby. Nepeněžitým vkladem mohou být jen věci, jež lze ocenit (dle par. 15 odst. 3 ZOK). Ocenění nepeněžitého vkladu se uvede v zakladatelské listině. Nepeněžitý vklad musí být z tohoto důvodu znalecky oceněn, a to znalcem vybraným ze seznamu znalců (par. 143 ZOK). Nepeněžité vklady musí být do kapitálové společnosti vneseny již před zápisem do obchodního rejstříku v plné výši.

Nepeněžité vklady se stejně jako vklady peněžité skládají při založení společnosti k rukám správce vkladu.

 • Určení správce vkladu

Před vznikem obchodní korporace přijímá a spravuje splacené nebo vnesené předměty vkladů nebo jejich části společenskou smlouvou pověřený správce vkladů. Správcem vkladů může být i zakladatel nebo některý ze zakladatelů.

Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, vkladatel předá správci vkladů nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem stvrzující vnesení nemovité věci. V případě věci movité, je vnesená předáním správci vkladu (ledaže společenská smlouva určí jinak). Nepeněžitým vkladem může být i závod nebo jeho část, jenž je vnesen účinností smlouvy o vkladu.

Správce vkladu zřídí na zvláštní účet u banky (nebo u spořitelního a úvěrního družstva), který slouží pro splacení peněžitých vkladů. Banka neumožní s těmito prostředky nakládat dříve, než společnost vznikne (resp. než dojde k zápisu do obchodního rejstříku), s výjimkou úhrady zřizovacích výdajů.

Následně po splnění svých povinností vydá správce vkladu písemné prohlášení o splnění vkladové povinností nebo její částí jednotlivými vkladateli.

 • Určení společníků

Společníkem může být fyzická nebo právnická osoba.

V případě, že společníkem bude fyzická osoba, potřebuje doložit:

Jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození u cizinců), adresu trvalého pobytu
Pokud je víc jak 1 společník, musí se určit i výše obchodního podílu

V případě, že společníkem bude právnická osoba, potřebuje doložit:

Obchodní firmu, IČ, sídlo, výpis z OR ne starší než 3 měsíce
Výše obchodního podílu

V případě, že společníkem bude zahraniční právnická osoba:

aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z dokumentu musí být především zřejmé, kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li to vyžadováno
Výše obchodního podílu
o Určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených,dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů

 • Určení jednatele

Valná hromada nevolí první jednatele společnosti, ale určují je zakladatelé společnosti ve společenské smlouvě, nebo zakladatel v zakladatelské listině.

Povinnou náležitostí společenské smlouvy je určení počtu jednatelů společnosti. Jednatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Od jednatele se nevyžaduje trvalý pobyt na území ČR, a to ani v případě jde-li o občana zemí mimo EU.

Může jím být kdokoliv ze společníků i jiná osoba. Pokud je jednatelů víc, musí se určit způsob jednání za společnost– zda každý jedná za společnost samostatně nebo zda jednají společně.

Podstatnou náležitostí společenské smlouvy je údaj o tom, koho zakladatelé určují jako prvního jednatele nebo jednateli společnosti, a to uvedením osobního jména, rodného čísla a bydliště jednatele nebo jednatelů společnosti, popř. názvu, IČ a sídla právnické osoby, včetně uvedení osoby zastupující společnost.

Každý jednatel musí přiložit čestné prohlášení, že souhlasí, aby byl proveden zápis jeho osoby jako jednatele společnosti do obchodního rejstříku, že je plně svéprávný ve smyslu §152 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále že splňuje podmínky podle ustanovení § 46 zákona o obchodních korporacích (tj. je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), nebylo ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působil nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, vedeno insolvenční řízení, a rovněž že není dána jiná překážka výkonu funkce.

K čestnému prohlášení se přikládá i výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Občan EU rovněž přiloží datum narození a výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší 3 měsíce přeložený soudním překladatelem do ČJ (opatřený apostilou, je-li to vyžadováno).

Občan zemí mimo EU kromě data narození i výpis z rejstříku trestů země původu přeložený soudním překladatelem a výpis z rejstříku trestů ČR– oba ne starší než 3 měsíce (zahraniční výpis opatřený apostilou, je-li to vyžadováno).

 • Určení členů dozorčí rady, byla-li zřízená. Členové dozorčí rady musí doložit stejné dokumenty jako jednatele.

 

Vznik společnosti s ručením omezeným

Po sepsání společenské smlouvy ve formě notářského zápisu, získání potřebného oprávnění a složení základního kapitálu, následuje podání návrhu na zápis společnosti, a to nejčastěji formou přímého zápisu do obchodního rejstříku notářem nebo u příslušného rejstříkového soudu.

Návrh na zápis musí obsahovat

 • Společenskou smlouvu / zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu
 • Doklady o sídle (doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo společně s výpisem z katastru nemovitosti – nesmí být starší tří měsíců)
 • Ohlášení živnosti
 • Ověřené kopie výpisu ze živnostenského rejstříku
 • Doklady o odborné způsobilosti, doklady s potvrzením praxe v oboru
 • Čestné prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustavením do funkce odpovědného zástupce a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem pro zakládanou společnost.
 • Čestná prohlášení jednatelů s úředně ověřenými podpisy + výpis z rejstříku trestů
 • Podpisový vzor jednatele
 • Doklady o členech dozorčí rady, byla-li zřízená
 • Doklady o splacení vkladu (potvrzení správce vkladu o složení vkladu, potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti, znalecké posudky v případě nepeněžitých vkladů)
 • Souhlas manžele/manželky společníka s použitím majetku ve společném jmění k podnikání
 • Potvrzení o zaplacení správního poplatku

Nelze opomenout, že po zápisu do obchodního rejstříku vzniká nově vzniklé společnosti povinnost se do 30 dnů od zápisu zaregistrovat na příslušném finančním úřadě.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit