Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Ostatní články / Notářský zápis

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Notářský zápis

Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny.  Některá právní jednání musí mít formu notářského zápisu ze zákona.
Veřejnou listinou jsou i stejnopisy notářských zápisů a výpisy z notářských zápisů.

Rozlišujeme notářské zápisy

  • o právním jednání
  • o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob
  • o tom, že je někdo naživu
  • o jiných skutkových dějích a stavu věcí
  • o prohlášení
Notářské zápisy s originálními podpisy účastníků i notáře se ukládají v notářské kanceláři notáře, který je sepsal. Účastníkům se vydávají stejnopisy se stejným textem jako vlastní notářský zápis, opatřené doložkou ověřující shodu  stejnopisu s notářským zápisem. Stejnopisy jsou v záhlaví opatřeny nápisem “STEJNOPIS” (provedené razítkem nebo tiskem). Nejsou-li splněny předpoklady pro sepsání notářského zápisu, který má být podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, notář o tom účastníky poučí a  odmítne zápis učinit, popř. je-li to účastníky požadováno, zápis sepíše a uvede, v čem spatřuje nesoulad s právními předpisy, popř. jaké náležitosti, podmínky či formality nebyly splněny. 
Zvláštním druhem notářského zápisu o právním jednání je notářský zápis se svolením k vykonatelnosti ve smyslu §71 notářského řádu, který je exekučním titulem. Takovýto notářský zápis je efektivním způsobem zajištění pohledávky bez dalších soudních řízení. Obsahem je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní svůj závazek vůči věřiteli a pokud tak neučiní, může věřitel bez dalšího požádat exekutora o exekuci dlužníkova majetku. Dohodu je vhodné sepsat v případě  zápůjčky  nejpozději při předání peněz, lze ji uzavřít i  ohledně pohledávky, která teprve vznikne (úvěr). Svolení k vykonatelnosti může být obsaženo i v notářském zápisu o jednostranném jednání, kterým je uznání peněžitého dluhu. 
Notář může rovněž formou přímého notářského zápisu provést zápis do obchodního rejstříku, a to na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis a na základě jím sepsaného podkladového notářského zápisu.  K provedení zápisu je nutné splnit následující podmínky:
  • o zápis požádá osoba oprávněná k k podání návrhu
  • musí být sepsán podkladový notářský zápis
  • notáři byly předloženy listiny vyžadované pro zápis do obchodního rejstříku
Notář nevede řízení, ale rovnou provede zápis, od žadatele vybere případný poplatek a založí příslušné listiny do sbírky. 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit