Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o českých společnostech / Odstoupení z funkce jednatele

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Odstoupení z funkce jednatele

Funkce jednatele společnosti může zaniknout mnoha různými způsoby a zánik odstoupením patří zcela jistě mezi nejčastější způsoby.

Jednatel může ze své funkce odstoupit z různých důvodů i bez jejich udání. Své odstoupení jednatele však musí společnosti oznámit a oznámením se stává odstoupení závazné jak pro jednatele, tak pro společnost samu. Výkon funkce jednatele nezaniká dnem doručení odstoupení, ale až dnem, kdy tuto skutečnost řádně projedná příslušný orgán společnosti, schůze jednatelů či valná hromada. To dává možnost jednatelům, aby mohli ze své funkce odstoupit, aniž by jim v tom společnost bránila, a současně chrání společnost před situací, kdy by jednatel odstoupil ze své funkce ze dne na den, aniž by měla společnost možnost a čas najít adekvátní náhradu.

Má-li společnost jen jediného jednatele, který hodlá na svou funkci rezignovat, oznámí tuto skutečnost valné hromadě, která je povinna tuto rezignaci projednat na nejbližším zasedání. Jakmile dojde k projednání (popř. se valná hromada nesešla v usnášeníschopném počtu nebo rezignaci neprojednala), končí výkon funkce jednatele tímto dnem. Oznámí-li jednatel odstoupení z funkce přímo na zasedání valné hromady a valná hromada neschválí na jeho žádost jiný okamžik, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců od konání tohoto zasedání. 

Má-li společnost jediného jednatele i společníka, zaniká výkon funkce dnem doručení odstoupení jedinému společníkovi, ideálně v písemné formě.

Má-li společnost více jednatelů, může společenská smlouva či stanovy určit, že je jednatel povinen písemně oznámit své odstoupení ostatním jednatelům, popř. tak učiní ústně přímo na schůzi jednatelů, ze které se pořizuje písemný zápis. K výmazu jednatele z obchodního rejstříku pak postačí předložit zápis ze schůze, ze kterého odstoupení z funkce přímo na zasedání vyplývá.  Oznámí-li jednatel své odstoupení přímo na zasedání, končí výkon jeho funkce, pokud ostatní jednatelé neschválí jiný okamžik, uplynutím 2 měsíční lhůty od dané schůze. Oznámí-li, ideálně opět písemně, odstoupení před konáním dané schůze, končí výkon funkce dnem projednání.

V případě, že společenská smlouva či stanovy výše uvedenou možnost nepřipouští, musí jednatel oznámit svou rezignaci valné hromadě, a to buď písemně před konáním, či přímo během konání. K zániku jeho funkce pak dochází buď dnem projednání na valné hromadě, popř. uplynutím 2 měsíční lhůty od konání valné hromady, na kterém byla rezignace oznámena.

Co se odpovědnosti z výkonu funkce týká, pokud jednatel i po svém odvolání/odstoupení z funkce vystupuje jako jednatel společnosti a právně jejím jménem jedná, odpovídá společnosti za škody tím způsobené podle stejných kritérií jako v době výkonu funkce, tedy v případě, že svým jednáním porušil povinnost postupovat s péčí řádného hospodáře.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit