Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o českých společnostech / Valná hromada

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Valná hromada společnosti

Valná hromada je nejčastější označení vrcholného orgánu obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby korporátního typu podle ZOK. Dělá nejdůležitější rozhodnutí týkající se společnosti a schází se v různých intervalech určených stanovami nebo zakladatelskou listinou/smlouvou.

Při důležitých událostech jí může svolat též statutární orgán – představenstvo, výbor.

Valnou hromadu ze zákona vytváří společnost s ručením omezeným a akciová společnost a právo účastnit se jí mají všichni členové společnosti, resp. akcionáři. Společník či akcionář se může účastnit VH osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Z té musí být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na konkrétní či více VH.

Jelikož je valná hromada nejvyšším orgánem, může rozhodovat o všech záležitostech společnosti, například o obsahu a změně stanov společnosti, schválení účetní závěrky, rozdělení zisku, zrušení společnosti nebo její vnitřní struktuře. 

Neurčí-li stanovy či společenská smlouva jinak, je valná hromada usnášení-schopná, jsou-li přítomní společníci disponující alespoň polovinou všech hlasů. Rozhoduje pak prostá většina přítomných společníků, není-li určeno jinak.

2/3 souhlas všech společníků je vyžadován u výjimečných rozhodnutí, jako jsou:

 •     rozhodnutí o změně společenské smlouvy
 •     rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva
 •     rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o započtení pohledávky
 •     rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací

O těchto rozhodnutích a rozhodnutích, která se zapisují do OR, se pořizuje notářský zápis.

Rozhodování per rollam je rozhodování společníků či akcionářů mimo VH, pokud to společenská smlouva nebo stanovy nevylučuje. V tomto případě zašle oprávněná osoba návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu společníků, a to včetně lhůty pro doručení vyjádření společníka (jinak 15 dnů), podkladů potřebných pro rozhodnutí a další údaje dle společenské smlouvy/stanov. Pokud společník/akcionář nedoručí vyjádření ve lhůtě, má se za to, že s návrhem nesouhlasí.

Valná hromada s.r.o.

Valnou hromadu s.r.o. svolává jednatel, popř. společník nebo dozorčí rada alespoň 1x za účetní období, pokud zákon nebo společenská smlouva neurčují jinak, a to písemnou pozvánkou alespoň 15 dnů před konáním VH. O průběhu jednání se sepíše zápis. 

Valná hromada a.s.

Valnou hromadu  a.s. svolává představenstvo, popř. jeho člen, na základě dohody akcionářů a pozvánku na VH stačí umístit 30 dnů před jejím konáním na webové stránky společnosti. Usnášení schopná je tehdy, pokud se jí účastní akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu a rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

Do působnosti VH a.s. patří

 •     převzetí účinků jednání za společnost před jejím vznikem
 •     schvalování smluv o tichém společenství
 •     rozhodování o změně stanov
 •     schvalování účetní uzávěrky
 •     rozhodování o změně výše základního kapitálu
 •     rozhodnutí o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů
 •     rozhodnutí o úhradě ztráty a rozdělení zisku
 •     další rozhodnutí dle stanov či zákona

Valná hromada a.s. navíc volí a odvolává představenstvo a členy dozorčí rady.

Hlasování řídí předseda, jakmile proběhne hlasování, sečtou se hlasy a oznámí se výsledek. Rozhodnutí pak činí ve formě usnesení.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit