Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Články o českých společnostech / Založení s.r.o. krok za krokem

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Založení s.r.o. krok za krokem

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji se vyskytující formou obchodní korporace.

Prvním krokem k založení je sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny v případě jediného zakladatele). Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu.

Obsah společenské smlouvy je upraven zákonem č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a musí minimálně zahrnovat:

 •     firmu (název) společnosti
 •     předmět podnikání
 •     určení společníků, jejich jméno a bydliště, popř. sídlo
 •     určení druhu podílu každého společníka a práv a povinností s ním spojených
 •     výši vkladu připadající na podíl či podíly
 •     výši základního kapitálu
 •     určení jednatele/lů popř. dalších orgánů společnosti
 •     počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost
 •     vkladovou povinnost včetně lhůty pro splacení
 •     určení správce vkladu
 •     u peněžitých vkladů jejich popis a ocenění

Vklad a základní kapitál při založení s.r.o.

Výše základního jmění je v současnosti stanovena jen nejnižší částkou 1,-Kč. Horní hranice výše stanovena není. Výše vkladu je věcí dohody a možností společníků, jeho rozsah splacení a lhůta je stanovena zákonem. Při vzniku musí společník splatit min 30 % peněžitého vkladu a 100% nepeněžitého. Lhůtu pro splacení může stanovit společenské smlouva, maximálně však 5 let. Společenské smlouva může určit, že je podíl společníka představován kmenovým listem. Lze to pouze u podílu, který je převoditelný a kmenový list není veřejně obchodovatelným cenným papírem.

Ručení za závazky

Společnost s ručením omezeným ručí za své závazky celým svým movitým i nemovitým majetkem. Společníci pak ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v momentě, kdy byla společnost vyzvána věřitelem ke splnění závazku. Jednatelé neručí za závazky společnosti vůbec.

Společenské smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které určí vnitřní strukturu společnosti a podrobněji upraví některé další záležitosti obsažené ve společenské smlouvě. Nejvyšším orgánem s.r.o. jsou valná hromada, statutárním jeden nebo více jednatelů a kontrolním orgánem dozorčí rada. 

Předmět podnikání

Dalším krokem je pak získání oprávnění k podnikání, nejčastěji ve formě provozování živnosti podle živnostenského zákona, ale může se jednat i o jiné oprávnění, např. u daňových poradců, advokátů apod. Živnosti pak dělíme na živnosti volné, k jejichž výkonu není třeba splnění žádných dalších podmínek, a živnosti vázané, k jejichž výkonu je třeba navíc splnění zákonem stanovených podmínek.

Poté, co je základní jmění složeno na zvláštní vázaný účet v bance, lze podat návrh na zapsání společnosti u příslušného rejstříkového soudu, a to do 90 dnů od vzniku společnosti. Návrh pak obsahuje řadu příloh, a to zejména společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu, potvrzení správce vkladu o složení vkladu, potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti, ověřené kopie výpisu z živnostenského rejstříku, doklad o právním důvodu užívání prostor, ve kterých je umístěno sídlo, výpis z katastru nemovitostí sídla a čestná prohlášení jednatelů s úředně ověřenými podpisy.

 

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit