Menu
Nacházíte se zde: Valian.cz / Poradna / Ostatní články / Jak je to s přiznáním k dani z příjmu v roce 2014?

Máte dotaz, přání či připomínku?

Kontaktujte nás

Jak je to s přiznáním k dani z příjmu v roce 2014?

Nejprve, kdo ho musí podat?

Oproti roku 2013 podává v březnu roku 2014 daňové přiznání k dani z příjmu nově jedna skupina zaměstnanců, za kterou dosud podával přiznání zaměstnavatel.
Jsou to ti zaměstnanci, kteří v roce 2013 alespoň v jednom měsíci dosáhli na mzdu vyšší než čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy, což je 103 536 korun.

Daňové přiznání k dani z příjmu podávají rovněž ti, kteří měli v roce 2013 současně příjem z několika zaměstnání, pokud alespoň jeden z těchto příjmů nepodléhal srážkové dani.

Dále jsou to podnikatelé s ročním příjmem z podnikání vyšším než patnáct tisíc korun.

Spadají sem také zaměstnanci, kteří měli příjem jednak ze zaměstnání a jednak ještě další příjmy, např. z pronájmu nebo podnikání, které přesáhly hranici šesti tisíc za rok.

Daňové přiznání k dani z příjmu podává rovněž každý důchodce, matka na mateřské dovolené nebo student, pokud si přivydělávají nad rámec svých důchodů nebo dávek a jejichž příjem v rámci přivýdělku činil víc než 15 tisíc za rok.

Podávají je ovšem i podnikatelé, jejichž podnikání vykazovalo ztrátu.

Přiznány musí být rovněž příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv (včetně práv příbuzných právu autorskému), a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem.

Přiznání k dani z příjmu podléhají také příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů nebo kolektivních a hromadných smluv, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů.

Také herci, hudebníci a podobné profese, které mají příjmy z výkonu nezávislého povolání, jež není živností ani podnikáním, musejí podávat daňové přiznání.
Dále je třeba podat daňové přiznání v případě příjmů z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu.

Je nutno přiznat také podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.

Konečně se přiznávají i příjmy z podnikání: ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, většinou z činností, ke kterým je potřebná zvláštní zkouška, například činnost advokáta, daňového poradce, makléře, auditora a podobně.

A kdo nemusí?

Ten, jehož příjmy jsou již zdaněny předem – srážkovou daní:

Daňové přiznání nepodávají ti zaměstnanci, jejichž příjem se drží pod hranicí čtyřnásobku průměrné mzdy a kteří byli během roku 2013 zaměstnání u jediného zaměstnavatele a nemají další příjmy. Jim zaměstnavatel strhává zálohu na daň z příjmu každý měsíc formou srážkové daně a také za ně podá daňové přiznání, které pouze podepíšou.

Srážkovou daní jsou zatíženy dále například autorské honoráře nebo odměny za práce na dohodu, které nepřesáhly pět tisíc korun, když příjemce nepodepsal prohlášení k dani.

Srážkovou daní jsou rovněž zpravidla daněny příjmy z kapitálového majetku, např. z dividend, z úroků z bankovních vkladů nebo z podílů na zisku.

Ten, jehož příjmy spadají do skupiny osvobozené od daně:

  • z prodeje bytu nebo rodinného domu za předpokladu, že v něm prodávající měl bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem nebo doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let
  • z prodeje aut, lodí nebo letadel, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku, jestliže mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň jeden rok
  • náhrada škody, nesouvisí-li se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem, náhrada nemajetkové újmy
  • plnění z pojištění majetku nebo pojištění odpovědnosti za škody, nesouvisí-li se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem
  • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží, pokud jejich hodnota nepřevýší deset tisíc korun
  • dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění a podobně, odměny dárcům za odběr krve, krevní plasmy nebo jiných biologických materiálů
  • vysokoškolská stipendia z prostředků veřejné vysoké školy nebo ze státního rozpočtu
  • výpomoc od zaměstnavatele pro zaměstnance v tíživé životní situaci
  • z prodeje cenných papírů v případě, že přímý podíl osoby na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřekročil v roce před prodejem pět procent a doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů byla delší než šest měsíců

Příjmy vyňaté z předmětu daně

Z předmětu daně jsou vyňaty příjmy z dědictví nebo daru – z těchto příjmů se neplatí daň z příjmu, ale dědická, resp. darovací daň.

Vyňaty jsou také příjmy z vypořádání společného jmění manželů.

Další

Dále samozřejmě nepodávají daňové přiznání lidé, kteří jsou absolutně bez příjmů.

Nezávazná objednávka

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete nezávaznou konzultaci, přejděte na poptávkový formulář

Aktuality
10/6
Letní slevy i u nás!

Nově jsme pro vás zlevnily virtuální sídla na Praze 6, v Brně a Ostravě. Nyní můžete mít sídlo místo 149 Kč již od 99 Kč! Vybrat si můžete v našem ceníku.

7/9
Nové ceny sídla v Praze 1

Zlevnili jsme pro Vás poskytnutí sídla na prestižní adrese virtuální kanceláře Praha 1 - Křížovnická. Více zde.

Otevřít archiv aktualit